ĐOẠN THỨ NHẤT

" TÔI TIN " - " CHÚNG TÔI TIN "

 

26 - Khi tuyên xưng đức tin, chúng ta khởi đầu thế này : "tôi tin" hoặc "chúng tôi tin". Vậy trước khi tŕnh bày đức tin của Hội Thánh, được tuyên xưng trong kinh Tin Kính, diễn đạt trong phụng vụ, thể hiện trong việc thực hành các Điều Răn trong kinh nguyện, chúng ta hăy tự hỏi xem "tin" nghĩa . Đức tin lời con người đáp trả lại Thiên Chúa, Đấng tự mặc khải hiến ḿnh cho con người, khi ban ánh sáng chứa chan cho con người đang đi t́m ư nghĩa tối hậu của đời ḿnh. Do đó, trước hết chúng ta sẽ bàn về cuộc t́m kiếm của con người (chương một), kế đến bàn về Mặc Khải của Thiên Chúa, qua đó, Thiên Chúa đi bước trước để tỏ ḿnh cho con người (chương hai), cuối cùng, lời con người đáp trả trong đức tin (chương ba).