Chữ viết tắt

CHỮ VIẾT TẮT

I.                    KINH THÁNH

 

 Ac

Ai-ca

Kg

Khác-gai

Am

A-mốt

Kh

Khải huyền

Br

Ba-rúc

Kn

Khôn ngoan

Cl

Cô-lô-xê

Lc

Lu-ca

Cn

Châm ngôn

Lv

Lê-vi

1Cr

1Cô-rin-tô

Mc

Mác-cô

2Cr

2Cô-rin-tô

1Mcb

Ma-ca-bê quyển I

Cv

Công vụ tông đồ

2Mcb

Ma-ca-bê quyển II

Dc

Diễm ca

Mk

Mi-kha

Dcr

Da-ca-ri-a

Ml

Ma-la-khi

Ds

Dân số

Mt

Mát-thêu

Dt

Do-thái

Nk

Na-khum

Đn

Đa-ni-en

Nkm

Nơ-khe-mi-a

Đnl

Đệ- nhị-luật

Ôv

Ô-va-đi-a (Abđi-a)

Ed

Ê-dê-ki-en

Pl

Phi-líp-phê

Ep

Ê-phê-xô

Plm

Phi-le-môn

Er

Ét-ra

1Pr

1Phê-rô

Et

Ét-te

2Pr

2Phê-rô

G

Gióp

R

Rút

Ga

Gio-an

Rm

Rô-ma

1Ga

1Gio-an

1Sb

Sử biên niên quyển I

2Ga

2Gio-an

2Sb

Sử biên niên quyển II

3Ga

3Gio-an

1Sm

Sách Sa-mu-en quyển I

Gc

Gia-cô-bê

2Sm

Sách Sa-mu-en quyển II

Giu-đa

St

Sáng thế

Gđt

Giu-đi-tha

Tb

Tô-bi-a

Ge

Giô-en

Tl

Thủ lănh

Gl

Ga-la

1Tm

1 Ti-mô-thê

Gn

Giô-na

 2Tm

2 Ti-mô-thê

Gr

Giê-rê-mi-a

Tt

Ti-tô

Gs

Giô-suê

 Tv

Thánh vịnh

Gv

Giảng viên

1Tx

1 Thê-xa-lô-ni-ca

Hc

Huấn ca

2Tx

2 Thê-xa-lô-ni-ca

Hs

Hô-sê

1V

Sách các Vua quyển I

Is

I-sai-a

2V

Sách các Vua quyển II

Kb

Kha-ba-cúc

Xh

Xuất hành

Xp

Xô-phô-ni-a

 

 

 

II. CÁC TÀI LIỆU KHÁC

 

AA

Apostolicam actuositatem

Sắc lệnh về Tông đồ giáo dân của Công đồng Va-ti-ca-nô II

AG

Ad gentes

Sắc lệnh về Hoạt động Truyền Giáo của Công đồng Va-ti-ca-nô II

Ben

De Benedictionibus

Sách các phép

CA

Centesimus annus

Thông điệp Năm thứ 100 của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II

Cat. R

Catechismus Romanus

Sách Giáo Lư Rô-ma của Công đồng Tren-tô

CCEO

Corpus Canonum Ecclesiarum Orientalium

Bộ Giáo Luật các Giáo Hội Đông Phương

CD

Christus Dominus

Sắc lệnh về Giám mục của Cđ Va-ti-ca-nô II

CDF

Congrégation pour la doctrine de la foi

Thánh bộ Giáo Lư Đức Tin

CID

Codex Iuris Canonici

Bộ Giáo Luật

CL

Christifideles laici

Tông huấn Kitô hữu giáo dân của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II

COD

Conciliorum oecumenicorum decreta

Các sắc lệnh Công đồng chung

CT

Catechesi tradendae

Tông huấn giảng dạy Giáo Lư của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II

DCG

Directorium Catecheticum Generale

Sách hướng dẫn chung về Giáo Lư

DeV

Dominum et Vivificantem

Thông điệp Người là Chúa và Đấng Ban sự sống của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II.

DH

Dignitatis humanae

Tuyên ngôn về Tự do Tôn giáo của Công đồng Va-ti-ca-nô II

DM

Dives in misericordia

Thông điệp Thiên Chúa Giàu ḷng Thương xót của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II

DS

Denziger-Schonmetzer, Enchiridion Symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum

Tuyển tập các Tín Biểu, các Định Tín và tuyên bố về đức tin và luân lư.

DV

Dei Verbum

Hiến chế về Mặc Khải của Công đồng Va-ti-ca-nô II

EN

Evangelii nuntiandi

Tông huấn Loan Báo Tin Mừng của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II

FC

Familiaris consortio

Tông huấn về gia đ́nh của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II

GE

Gravissimum educationis

Tuyên ngôn về Giáo dục kitô giáo của Công đồng Va-ti-ca-nô II

GS

Gaudium et spes

Hiến chế về Mục Vụ của Công đồng Va-ti-ca-nô II

HV

Humanae Vitae

Thông điệp Sự Sống Con Người của Đức Thánh Cha Phao-lô VI

IGLH

Introductio generalis LH

Dẫn nhập tổng quát về Các Giờ Kinh Phụng Vụ

IGMR

Institutio generalis MR

Chỉ dẫn Tổng quát về Sách lễ Rô-ma

IM

Inter Mirifica

Sắc lệnh về Truyền thông xă hội của Công đồng Va-ti-ca-nô II

LE

Laborem exercens

Thông điệp về Lao động của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II

LG

Lumen gentium

Hiến chế về Hội Thánh của Công đồng Va-ti-ca-nô II

LH

Liturgie des heures

Các giờ kinh Phụng vụ

MC

Marialis cultus

Tông huấn tôn kính Đức Maria của Đức Thánh Cha Phao-lô VI

MD

Mulieris dignitatem

Tông thư về phẩm giá phụ nữ của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II

MF

Misterium Fidei

Thông điệp mầu nhiệm Đức tin của Đức Thánh Cha Phao-lô VI

MM

Mater et Magistra

Thông điệp Mẹ và Thầy của Đức Thánh Cha Gio-an XXIII

MR

Missel Romain Sách lễ Rô-ma

 

NA

Nostra aetate

Tuyên ngôn về các tôn giáo ngoài KiTô giáo của công đồng Va-ti-ca-nô II

OBA

Ordo baptismi adultorum

Nghi thức Rửa tội người lớn

OBP

Ordo baptismi parvulorum

Nghi thức Rửa tội trẻ em

OCF

Ordo confirmationis

Nghi thức Thêm sức

OcM

Ordo celebrandi Matrimonium

Nghi thức Hôn phối

OCV

Ordo consecrationis virginum

Nghi thức Thánh hiến trinh nữ

OE

Orientalium ecclesiarum

Sắc lệnh về Giáo hội Đông phương của Công đồng Va-ti-ca-nô II

OEx

Ordo exequiarum

Nghi thức An táng

Off. lect.

Office des lectures

Giờ kinh sách

OICA

Ordo initiationis christianae adultorum

Nghi thức Gia nhập Hội thánh cho người lớn

OP

Ordo poenitentiae

Nghi thức Giải tội

OT

Optatam totius

Sắc lệnh về đào tạo Linh mục của Công đồng Va-ti-ca-nô II

PC

Perfectae caritatis

Sắc lệnh về Canh tân Thích nghi Đời tu của Công đồng Va-ti-ca-nô II

PO

Presbyterorum ordinis

Sắc lệnh về Đời sống Linh Mục của Công đồng Va-ti-ca-nô II

PP

Populorum Progressio

Thông điệp Phát triển Các dân tộc của Đức Thánh Cha Phao-lô VI

PT

Pacem in terris

Thông điệp Ḥa b́nh trên trái đất của Đức Thánh Cha Gio-an XXIII

RH

Redemptor hominis

Thông điệp Đấng Cứu Chuộc con người của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II

RM

Redemptoris Mater

Thông điệp Mẹ Đấng cứu chuộc

RP

Reconciliatio et poenitentia

Tông huấn ḥa giải và sám hối của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II

SC

Sacrosanctum concilium

Hiến chế về Phụng vụ của Công đồng Va-ti-ca-nô II

SFP

Credo du peuple de Dieu : profession de foi solennelle

Kinh Tin Kính của Dân Chúa: bản tuyên xưng đức tin trọng thể của Đức Thánh Cha Phao-lô VI

SRS

Sollicitudo rei socialis

Thông điệp Quan tâm đến Vấn đề Xă hội của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II

UR

 Unitatis redintegratio

 Sắc lệnh về Hiệp nhất của Công đồng Va-ti-ca-nô II.