Mục 5
"Đức Giê-su Ki-tô xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại"

631  "Đức Giê-su đă xuống tận các vùng sâu thẳm dưới đất. Đấng đă xuống, cũng chính là Đấng đă lên" (Ep 4, 9-10). Kinh Tin Kính các tông đồ tuyên xưng, trong cùng một tín điều, việc Đức Ki-tô xuống ngục tổ tông và việc ngày thứ ba Người bởi trong kẻ chết mà sống lại. V́ trong cuộc Vượt Qua của Người, chính từ trong ḷng cái chết mà Người làm vọt lên sự sống :

Đức Ki-tô, Con yêu quí của Cha, Đấng đă từ cơi chết sống lại, đem ánh sáng thanh b́nh chiếu soi muôn dân. Người là Đấng hằng sống hiển trị muôn đời . A-men (MR. Sách lễ: bài công bố Tin Mừng Phục Sinh-đêm vọng P. S).

Tiết 1 : Đức Ki-tô xuống ngục tổ tông

 
632  Nhiều đoạn Tân Ước khẳng định Đức Giê-su "chỗi dậy từ cơi chết" (Cv 3, 15; Rm 8, 11; 1Cr 15, 20), tức là, trước khi sống lại, Người đă ở nơi kẻ chết (x. Dt 13, 20). Khi rao giảng việc Đức Giê-su xuống ngục tổ tông, các tông đồ muốn nói là : Đức Giê-su đă chết như mọi người, và linh hồn Người xuống cơi âm, nhưng xuống với tư cách là Đấng Cứu Độ, để loan báo Tin Mừng cho các vong linh bị giam cầm nơi đó (x. 1Pr 3, 18-19).

633 (1033)  Kinh Thánh gọi nơi trú ngụ của các vong linh là âm phủ (Shéol) hoặc âm ty (Hadés) (x. Pl 2, l0: Cv 2, 24; Kh l, l8; Ep 4, 9). Trước khi Đấng cứu chuộc đến, mọi người đă chết, dù lành haydữ (x. Tv 89, 49;Is 28, 19; Ed 32, l7-32), đều phải vào chốn này. Ở đó, họ không được nh́n thấy Thiên Chúa (x. Tv 6, 6;88, ll-l3) và đang chờ đợi Đấng Cứu Chuộc. Số phận của họ không giống hệt nhau, như Đức Giê-su cho thấy qua dụ ngôn La-da-rô nghèo khổ được rước vào "ḷng Áp-ra-ham" (x. Lc. l6, 22-26). "Khi xuống ngục tổ tông, Đức Giê-su giải thoát chính những tâm hồn lành thánh "trong ḷng Áp-ra-ham" ấy đang chờ đợi Đấng giải thoát" (x . Giáo lư Rôma l. 6, 9). Đức Giê-su xuống ngục tổ tông không phải để giải thoát những kẻ bị án phạt đời đời hoặc để phá hủy địa ngục đọa đày (x. DS 1011;1077), nhưng để giải thoát những ngườicông chính đă chết trước khi Người đến (x. Cđ Tô-lê-đô IV năm 625: DS 485; Mt 27, 52-53).

634 (605)   "Tin Mừng cũng được loan báo cho cả kẻ chết... " (1Pr 4, 6). Việc Đức Giê-su xuống ngục tổ tông hoàn tất cách sung măn việc rao giảng Tin Mừng cứu độ. Đây là chặng cuối cùng trong sứ mạng Mê-si-a của Đức Giê-su, tuy diễn ra trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng có ư nghĩa vô cùng lớn lao là công cuộc cứu độ được mở rộng cho mọi người thuộc mọi thời và mọi nơi. Như vậy, tất cả những kẻ được cứu độ đều do Đức Ki-tô.

635  Như thế Đức Ki-tô đă xuống âm phủ (x. Mt l2, 40; Rm 10, 7; Ep 4, 9) để "kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa và ai nghe th́ được sống" (Ga 5, 25). Đức Giê-su, "Đấng khơi nguồn sự sống" (Cv 3, 15), đă "nhờ cái chết của Người, tiêu diệt tên lănh chúa gây ra sự chết, tức là ma quỷ, và đă giải thoát những ai v́ sợ chết mà suốt đời sống trong t́nh trạng nô lệ" (Dt 2, 14, l5). Từ nay, Đức Ki-tô Phục Sinh "nắm giữ ch́a khóa của sự chết và âm phủ" (Kh 1, 18) và "khi vừa nghe Danh Thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ" (Pl 2, 10):

Hôm nay mặt đất hoàn toàn thinh lặng, hoàn toàn thinh lặng và hoàn toàn cô quạnh. Hoàn toàn thinh lặng v́ Đức Vua an giấc. Trái đất run rẩy rồi yên tĩnh lại, v́ Thiên Chúa đang ngủ trong xác phàm và Người đi đánh thức những kẻ đang ngủ từ bao đời ... Người đi t́m nguyên tổ A-đam như t́m con chiên lạc. Người muốn thăm viếng tất cả những ai đang ngồi trong tối tăm và trong bóng sự chết. Vừa là Thiên Chúa, vừa là con cháu của nguyên tổ, Người đi giải thoát A-đam và E-và đang đau khổ trong gông cùm xiềng xích ... "Ta là Chúa của ngươi, nhưng v́ ngươi, Ta đă trở thành con của ngươi. Hỡi người ngủ mê, hăy chổi dậy ! v́ Ta dựng nên ngươi không phải để cho ngươi ở lại đây trong gông cùm âm phủ. Hăy chỗi dậy từ cơi chết, v́ Ta là sự sống của những kẻ đă chết (Bài giảng cổ vào thứ bảy tuần thánh).

TÓM LƯỢC

636  Khi nói "Đức Giê-su xuống ngục tổ tông", kinh Tin Kính tuyên xưng Đức Giê-su đă chết thực sự, và bởi Người đă chết v́ chúng ta, Người thắng được sự chết và ma quỷ, "tên lănh chúa gây ra sự chết" (Dt 2, 14).
 
637 Khi chết, linh hồn Đức Ki-tô vẫn hợp nhất với Ngôi Hai Thiên Chúa, đă xuống âm phủ, mở cửa trời cho những kẻ công chính chết trước Người.