Mục 7
 "Ngày sau bởi trời, (Người) lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết"


 
I. NGƯỜI SẼ TRỞ LẠI TRONG VINH QUANG

Đức Ki-tô đă hiển trị qua Hội Thánh...

668 (450 518)   "Đức Ki-tô đă chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết" (Rm 14, 9). Đức Ki-tô lên trời cùng với cả nhân tính, thông phần vào quyền năng và uy quyền của chính Thiên Chúa. Đức Giê-su Ki-tô là Chúa : Người nắm mọi quyền bính trên trời dưới đất. Người "vượt trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được" v́ Chúa Cha "đă đặt tất cả dưới chân Người" (Ep 1, 20-22). Đức Ki-tô là Chúa vũ trụ (. x. Ep 4, 10; Cr 15, 24. 27-28) và lịch sử. Nơi Người, lịch sử loài người cũng như toàn thể công tŕnh sáng tạo "được thu tóm" (Ep 1, 10) và hoàn tất một cách siêu việt.

669 (792, 1088 541)  Đức Ki-tô là Chúa và cũng là Đầu Hội Thánh, Thân Thể của Người (x. Ep 1, 22). Sau khi chu toàn sứ mạng, Đức Ki-tô được đưa lên trời và được tôn vinh, nhưng vẫn lưu lại trần thế trong Hội Thánh. Công tŕnh cứu chuộc là nguồn mạch quyền bính mà Đức Ki-tô thực thi trên Hội Thánh bằng sức mạnh Thánh Thần (x. Ep 4, 11-13). "Triều Đại của Đức Ki-tô hiện diện một cách bí nhiệm trong Hội Thánh", "mầm mống và khởi điểm Nước Trời tại thế "(LG 3, 5).

670 (1042 825 547)  Từ khi Đức Ki-tô lên trời, ư định của Thiên Chúa bước vào giai đoạn hoàn thành. Chúng ta đang sống trong "giờ cuối cùng" (1 Ga 2, 18; 1 Pr 4, 7). "Như thế thời đại cuối cùng đă đến với chúng ta. Việc canh tân thế giới được thiết lập một cách bất khả thu hồi và thực sự đă bắt đầu được thực hiện ngay từ bây giờ : Hội Thánh lữ hành đă được trang điểm bằng sự thánh thiện đích thực, tuy chưa hoàn toàn" (LG 48). Các dấu lạ điềm thiêng (x. Mc 16, 17-18) xác nhận lời rao giảng của Hội Thánh, minh chứng triều đại Đức Ki-tô đă hiện diện (x. Mc 16, 20).

... trong khi chờ đợi muôn loài qui phục Người
 
671 (1043 769, 773 1043, 2046 2817)   Tuy đă hiện diện trong Hội Thánh, nhưng triều đại của Đức Ki-tô chưa được hoàn tất "một cách đầy quyền năng và vinh hiển" (Lc 21, 27) (x. Mt 25, 31), v́ Người chưa ngự giá mây trời mà đến. Triều đại này c̣n bị các thế lực sự dữ tấn công (x. 2 Th 2, 7), cho dù cơ bản chúng đă bị chính Đức Ki-tô đánh bại. Cho đến khi muôn loài qui phục Người (x. 1Cr 15, 28), "cho tới khi có trời mới đất mới, nơi công lư ngự trị, Hội Thánh lữ hành mang khuôn mặt chóng qua của đời này, qua các bí tích và định chế là những điều thuộc thời đại này. Và Hội Thánh vẫn sống giữa các thụ tạo tới nay c̣n rên siết và quằn quại trong cơn đau đớn lúc sinh nở, và mong đợi con cái Thiên Chúa xuất hiện" (LG 48). V́ vậy, các tín hữu cầu xin Đức Ki-tô mau trở lại (2Pr, 11-12)nhất là trong cử hành Thánh Thể (1Cr 11, 26) : "Lạy Chúa, xin ngựđến ! " (1 Cr 16, 22; Kh 22, 17. 20).

672 (732 2612)  Trước khi lên trời, Đức Ki-tô khẳng định rằng chưa đến giờ Người thiết lập Triều Đại Mê-si-a vinh hiển mà Ít-ra-en mong đợi (x. Cv 1, 6-7). Theo lời các ngôn sứ (x. Is 11, 1-9), triều đại này sẽ mang lại cho mọi người đầy tràn t́nh thương, công lư và b́nh an. Theo Đức Ki-tô, thời hiện tại là thời của Thánh Thần và của chứng nhân (x. Cv 1, 8), cũng là thời Hội Thánh gặp nhiều "thống khổ" (1Cr 7, 26), thử thách (x. 1 Pr 4, 17) và chiến đấu (x. Ep 5, 16)trong những ngày cuối cùng (x. 1Ga 2, 18; 4, 3; 1Tm 4, 1). Đây là thời gian chờ đợi và canh thức (x. Mt 25, 1-13; Mc 13, 33-37).

Đức Ki-tô quang lâm vinh hiển, niềm hy vọng của Ít-ra-en

673 (1040 1048)  Từ khi Đức Ki-tô lên trời, ngày quang lâm vinh hiển của Người luôn gần kề (x. Kh 22, 20), mặc dù chúng ta "không biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đă toàn quyền sắp đặt" (Cv 1, 7) (x. Mc 13, 32). Cho dù ngày quang lâm và "những thử thách cuối cùng phải xảy ra trước đó" (2 Th 2, 3-12) (x. Mt 24, 44; 1Th 5, 2) c̣n được Thiên Chúa "cầm giữ " lại, ngày quang lâm vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào .
 
674 (840 58)  Đấng Mê-si-a quang lâm vinh hiển (x. Rm 11, 31) đến lúc nào là tùy thuộc vào việc "toàn thể Ít-ra-en" (Rm 11, 26; Mt 23, 39) nhận biết Người. Nhưng hiện nay "một phần dân Ít-ra-en c̣n cứng ḷng" (Rm 11, 25)"họ không tin"(Rm 11, 20) Đức Giê-su. Thánh Phê-rô nói với người Do Thái ở Giê-ru-sa-lem sau lễ Hiện Xuống : "Anh em hăy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa, để Người xóa bỏ tội lỗi cho anh em. Như vậy, thời kỳ thảnh thơi mà Chúa ban cho anh em sẽ đến, khi Người sai Đấng Ki-tô Người đă dành cho anh em, là Đức Giê-su đến. Đức Giê-su c̣n phải được giữ lại trên trời cho đến thời phục hồi vạn vật, thời mà Thiên Chúa đă dùng miệng các vị thánh ngôn sứ của Người mà loan báo tự ngàn xưa" (Cv 3, 19-21). Thánh Phao-lô cũng phụ họa : "Nếu v́ họ bị gạt ra một bên mà thế giới được ḥa giải với Thiên Chúa, th́ việc họ được thâu nhận lại sẽ là ǵ, nếu không phải là từ cơi chết bước vào cơi sống?" (Rm 11, 15). Việc "người Do Thái trở về đông đủ" (Rm 11, 12) trong ơn cứu độ của Đấng Mê-si-a, sau khi các dân ngoại gia nhập đông đủ (x. Rm 11, 25; Lc 21, 24), sẽ làm cho dân Chúa "đạt tới tầm vóc viên măn của Đức Ki-tô " (Ep 4, 13) trong đó "Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài "(1 Cr 15, 28).

Thử thách tối hậu của Hội Thánh

675 (769)   Trước khi Đức Ki-tô quang lâm, Hội Thánh phải trải qua một cuộc thử thách cuối cùng khiến nhiều tín hữu bị lung lạc đức tin (x. Lc 18, 8; Mt 14, 12). Những cuộc bách hại mà Hội Thánh phải chịu trong suốt cuộc lữ hành trên trần thế (x. Lc 21, 12; Ga 15, 19-20) sẽ vạch trần "mầu nhiệm sự dữ" dưới h́nh thức bịp bợm tôn giáo; h́nh thức này chỉ đem lại cho con người một giải đáp giả tạo cho các vấn đề của họ để rồi họ phải xa rời chân lư. Sự bịp bợm tôn giáo nham hiểm nhất là sự bịp bợm của tên Phản Ki-tô, nghĩa là của một thuyết Mê-si-a giả hiệu : trong đó, con người tự tôn vinh chính ḿnh thay v́ tôn vinh Thiên Chúa và Đấng Mê-si-a của Người đă đến trong xác phàm (x. 2Th 2, 4-12; 1Th 5, 2-3; 2Ga 7; 1Ga 2, 18. 22

676 (2425)  Sự bịp bợm phản Ki-tô đó hiện h́nh trong thế giới, mỗi khi người ta tự hào sẽ thực hiện được, trong lịch sử, niềm hy vọng thời Mê-si-a vốn chỉ có thể hoàn tất bên kia lịch sử qua cuộc phán xét cánh chung. Hội Thánh cũng không chấp nhận thứ Nước Trời giả mạo dù dưới h́nh thức hiền ḥa Thuyết Ngàn Năm (DS 3839) hoặc dưới dạng chính trị của một thuyết Mê-si-a trần tục, "tai ác tự bản chất " (Pi-ô XI, Thông điệp "Thiên Chúa Đấng cứu chuộc " ; GS 20-21.).

677 (1310 2853)   Hội Thánh chỉ bước vào vinh quang Nước Trời sau cuộc Vượt Qua cuối cùng, theo gót Chúa ḿnh trong cái chết và Phục Sinh (x. Kh 19, 1-9). Nước Trời sẽ không được thực hiện bằng việc Hội Thánh tiến tới và khải hoàn trong lịch sử (x. Kh 13, 8), nhưng do Thiên Chúa chiến thắng cơn hoành hành cuối cùng của sự dữ (x. Kh 20, 7-10), làm cho Giê-ru-sa-lem mới từ trời xuất hiện (x. Kh 21, 2-4). Sau cơn rung chuyển cuối cùng trong toàn vũ trụ của thế giới đang qua đi này, (x. 2 Pr 3, 11-12), Thiên Chúa sẽ toàn thắng cuộc nổi loạn của sự dữ dưới h́nh thức cuộc Phán Xét cuối cùng (x. Kh 20, 12).

II. ĐỨC KI-TÔ PHÁN XÉT KẺ SỐNG VÀ KẺ CHẾT

678 (1470)  Tiếp nối các ngôn sứ (x. Đn 7, 10; Ge 3, 4; Ml 3, 19) và Gio-an Tẩy giả (x. Mt 3, 7-12), Đức Giê-su cũng loan báo về cuộc phán xét trong Ngày cuối cùng. Lúc bấy giờ cách ăn nết ở (x. Mc 12, 38-40) và bí ẩn trong tâm hồn mỗi người (x. Lc 12, 1-3; Ga 3, 20-21; Rm 2, 16; 1Cr 4, 5) sẽ được tỏ lộ. Tội cứng ḷng tin, coi thường ân sủng của Thiên Chúa sẽ bị kết án (x. Mt 11, 20-24; 12, 41-42). Thái độ đối với đồng loại sẽ cho thấy người ta đón nhận hay từ chối ân sủng và t́nh yêu Thiên Chúa (x. Mt 5, 22; 7, 1-5). Đức Giê-su sẽ phán: "Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi làm cho chính Ta vậy" (Mt 25, 40).

679 (1021)  Đức Ki-tô là Chúa của sự sống vĩnh cửu. Với tư cách là Đấng Cứu Thế, Người có toàn quyền xét xử chung cuộc công việc và ḷng dạ con người. Người "có được" quyền này nhờ Thập Giá. Cho nên Chúa Cha "đă ban cho Con mọi quyền xét xử" (Ga 5, 22) (x. Ga 5, 27; Mt 25, 31; Cv 10, 42; 17, 31; 1Tm 4, 1). Nhưng Chúa Con không đến để xét xử, mà để cứu độ (x. Ga 3, 17) và thông ban sự sống của Người(x. Ga 5, 26). Ai chối từ ân sủng ngay ở đời này, th́ đă tự xử lấy chính ḿnh (x. Ga 3, 18;12, 48), tự nhận lấy hậu quả công việc của ḿnh (x. 1Cr 3, 12-15), và có thể tự chuốc lấy án phạt đời đời, v́ từ chối Thánh Thần t́nh yêu. (x. Mt 12, 32; Dt 6, 4-6; 10, 26-31.)

TÓM LƯỢC

680  Chúa Ki-tô đă bắt đầu hiển trị qua Hội Thánh, nhưng muôn loài chưa qui phục Người. Cuộc toàn thắng của Vương Quốc Đức Ki-tô sẽ chỉ đến sau cuộc tấn công cuối cùng của các thế lực sự dữ.

681  Trong ngày phán xét cuối cùng, Đức Ki-tô sẽ đến trong vinh quang để hoàn tất cuộc chiến thắng tối hậu của sự lành trên sự dữ, mặc dù trong suốt lịch sử, chúng cùng phát triển như lúa tốt và cỏ lùng.

682  Khi đến phán xét kẻ sống và kẻ chết trong ngày tận thế, Đức Ki-tô vinh hiển sẽ phơi bày mọi tâm tư thầm kín và thưởng phạt mỗi người theo việc họ làm, tùy họ đón nhận hay từ chối ân sủng.