Mục 10
"Tôi tin phép tha tội"

 
976  Kinh Tin Kính các tông đồ không những liên kết việc tin có ơn tha tội với việc tin kính Chúa Thánh Thần mà c̣n liên kết với việc tin có Hội Thánh và mầu nhiệm hiệp thông trong Dân Thánh. Khi ban Thánh Thần, Đức Ki-tô Phục Sinh cũng ban cho các tông đồ quyền tha tội : "Anh em hăy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai th́ người ấy được tha, anh em cầm tội ai th́ người ấy bị cầm giữ" (Ga 20, 22-23).
(Phần hai của sách Giáo Lư này sẽ tŕnh bày rơ ràng về ơn tha tội qua : bí tích Thánh Tẩy, bí tích Giải Tội và các bí tích khác, nhất là bí tích Thánh Thể. Ở đây, chúng ta chỉ nêu lên cách ngắn gọn vài dữ kiện căn bản.)

(1263)
 
I. TÔI TUYÊN XƯNG CÓ MỘT PHÉP RỬA DUY NHẤT ĐỂ THA TỘI
 
977  Chúa Giê-su liên kết ơn tha tội với đức tin và bí tích Thánh Tẩy : "Anh em hăy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho tất cả mọi loài. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ" (Mc 16, 15-16). Bí tích Thánh Tẩy là bí tích đầu tiên và chính yếu để tha tội, v́ bí tích này kết hợp chúng ta với Đức Ki-tô đă chết v́ tội lỗi chúng ta, đă phục sinh để chúng ta được trở nên công chính (x. Rm 4, 25), hầu chúng ta cũng được sống một cuộc sống mới" (Rm 6, 4).

978 (1264)   "Khi tuyên xưng đức tin lần đầu trong bí tích Thánh Tẩy, chúng ta được tha hết mọi tội lỗi, đến nỗi tuyệt không c̣n ǵ phải tẩy xóa, dù là nguyên tội hay những tội riêng, không c̣n ǵ phải đền bù ... Nhưng ân sủng bí tích Thánh Tẩy không giải thoát chúng ta khỏi bản tính yếu đuối. Trái lại chúng ta vẫn phải chiến đấu chống lại các xu hướng xấu dẫn chúng ta đến tội lỗi"(Giáo Lư Rô-ma 1, 11, 3).

979 (1446)  Trong cuộc chiến chống xu hướng xấu, không ai đủ nghị lực và cảnh giác để tránh mọi tội lỗi, "v́ thế, Hội Thánh cần có quyền tha tội. Bí tích Thánh Tẩy không phải là phương thế duy nhất để Hội Thánh sử dụng ch́a khóa Nước Trời đă lănh nhận từ Đức Giê-su Ki-tô; Hội Thánh phải có khả năng tha tội cho tất cả các hối nhân phạm tội sau khi lănh nhận bí tích Thánh Tẩy", cho dù họ có c̣n phạm tội cho đến hơi thở cuối cùng " (Giáo Lư Rô-ma 1, 11, 4).

980 (1422-1484)   Chính nhờ Bí tích Giải Tội mà người đă được rửa tội có thể được ḥa giải với Thiên Chúa cũng như với Hội Thánh.  Các giáo phụ có lư khi gọi Bí Tích Giải Tội là "phép rửa cực nhọc" (x. T. Ghê-gô-ri-ô thành Naz. , or. 39, 17.). Như những người chưa được tái sinh cần đến bí tích Thánh tẩy để được ơn cứu độ thế nào, th́ những người sa ngă sau khi nhận phép Rửa cũng cần đến bí tích Giải Tội như vậy (Công Đồng Tren-tô : DS 1672).

II. QUYỀN THÁO GỠ VÀ CẦM BUỘC

981 (1444)  Sau khi phục sinh, Đức Ki-tô đă sai các tông đồ nhân danh Người "rao giảng cho muôn dân sự sám hối để được ơn tha tội" (Lc 24, 47). "Để chu toàn thừa tác vụ ḥa giải"(2 Cr 5, 18), các tông đồ và những người kế nhiệm không chỉ rao giảng cho mọi người ơn tha thứ của Thiên Chúa mà chúng ta được hưởng nhờ công trạng Đức Ki-tô và kêu gọi mọi người hoán cải và tin nhận Tin Mừng; các ngài c̣n ban ơn tha tội qua bí tích Thánh Tẩy, cũng như ḥa giải họ với Thiên Chúa và Hội Thánh, nhờ quyền tháo gỡ và cầm buộc nhận lănh từ Đức Ki-tô :

(553)  Hội Thánh đă nhận ch́a khóa Nước Trời để ban ơn tha tội nhờ Máu Đức Ki-tô và tác động của Chúa Thánh Thần. Chính trong Hội Thánh, kẻ đă chết do tội lỗi được sống lại để sống với Đức Ki-tô, Đấng cứu độ chúng ta nhờ ân sủng của Người (x. T. Âu-tinh, bài giảng 214, 11).

982 (1463 605)  Không có tội nào nặng đến nỗi Hội Thánh không thể tha thứ được. "Dù có ai gian ác và xấu xa đến đâu... vẫn có thể tin chắc được tha thứ, miễn là chân thành sám hối" (x. Giáo lư Rô-ma 1, 11, 5). Đức Ki-tô, Đấng đă chết cho mọi người, muốn rằng: mọi cánh cửa tha thứ trong Hội Thánh luôn rộng mở cho bất cứ ai ăn năn trở lại (x. Mt 18, 21-22).

983 (1442)  Huấn giáo phải cố gắng khơi dậy và nuôi dưỡng nơi các tín hữu niềm tin vào hồng ân vô song Đức Ki-tô Phục Sinh đă ban cho Hội Thánh là sứ mạng và quyền tha tội nhờ thừa tác vụ của các tông đồ và những người kế nhiệm :

(1465)   "Chúa muốn các môn đệ của Người có một quyền năng vô biên : Người muốn các tôi tớ thấp hèn của Người nhân danh Người mà thực hiện tất cả những ǵ Người đă làm khi c̣n tại thế" (x. T. Am-rô-siô bàn về phép giải tội 1, 34).

Các linh mục đă nhận được một quyền năng mà Thiên Chúa đă không ban cho các thiên thần hoặc các tổng lănh thiên thần... Từ trời cao, Thiên Chúa phê chuẩn tất cả những ǵ các linh mục làm dưới đất (x. T. Gio-an Kim Khẩu, chức linh mục 3, 5).

Nếu Hội Thánh không có quyền tha tội, th́ chúng ta không c̣n hy vọng nào, không c̣n hy vọng được sống đời đời và được ơn giải thoát vĩnh cửu. Chúng ta hăy tạ ơn Thiên Chúa v́ đă ban cho Hội Thánh một hồng ân như vậy (x. T. Âu-tinh bài giảng 213, 8)!

TÓM LƯỢC

984  Kinh Tin Kính nối kết "phép tha tội" với tín điều về Chúa Thánh Thần, v́ Chúa Ki-tô Phục Sinh đă ban cho các tông đồ quyền tha tội, khi ban cho các ngài Chúa Thánh Thần.

985   Bí tích Thánh Tẩy là bí tích đầu tiên và chính yếu để tha tội. Bí tích này kết hợp chúng ta với Đức Ki-tô, Đấng đă chết và sống lại, cũng như ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần.

986   Do ư muốn của Đức Ki-tô, Hội Thánh có quyền tha tội cho những người đă được rửa tội. Thông thường Hội Thánh thi hành quyền này trong bí tích Giải Tội qua các giám mục và linh mục.

987   "Trong việc tha tội, linh mục và bí tích chỉ là dụng cụ mà Chúa Giê-su Ki-tô, tác giả và Đấng duy nhất ban ơn cứu độ, dùng để xóa bỏ tội lỗi và tái sinh chúng ta trong ân sủng" (x Giáo lư Rô-ma 1, 11, 6).