ĐOẠN THỨ NHẤT -  NHIỆM CỤC BÍ TÍCH

1076 (739)  Trong ngày lễ Hiện Xuống, Hội Thánh được Thiên Chúa ban tràn đầy Thánh Thần và giới thiệu cho thế giới (x.SC 6;LG 2). Hồng ân Thánh Thần khai mở một thời đại mới trong chương tŕnh cứu độ : thời đại của Hội Thánh; thời Chúa Ki-tô biểu lộ, làm cho hiện diện và thông ban ơn cứu chuộc qua Phụng vụcủa Hội Thánh "cho tới khi Người lại đến" (1Cr 11,26). Chúa Ki-tô sống và hoạt động một cách mới mẻ và đặc thù trong Hội Thánh và với Hội Thánh. Người hoạt động qua các bí tích. Truyền thống chung của Hội Thánh, Đông Phương cũng như Tây Phương, gọi đó là "nhiệm cục bí tích": Thiên Chúa ban phát hiệu quả mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Ki-tô trong cử hành phụng vụ bí tích củaHội Thánh.

Trước hết, cần giải thích rơ ràng việc ban phát các bí tích (chương 1); nhờ đó, chúng ta sẽ thấy rơ hơn bản chất và những khía cạnh cốt yếu của việc cử hành Phụng vụ (chương 2).

CHƯƠNG MỘT

MẦU NHIỆM VƯỢT QUA TRONG THỜI CỦA HỘI THÁNH

Mục  1 - Phụng vụ - Công tŕnh của Thiên Chúa Ba Ngôi

I. CHÚA CHA, NGUỒN MẠCH VÀ CÙNG ĐÍCH CỦA PHỤNG VỤ

1077 (492)  "Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu Ki-tô, Chúa chúng ta. Trong Đức Ki-tô, từ cơi trời, Người đă thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong Đức Ki-tô, Người đă chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ t́nh thương của Người. Theo ư muốn và ḷng nhân ái của Người, Người đă tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giê-su Ki-tô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu" (Ep 1,3-6).

1078 (2626)  Thuật ngữ "benedictio" trong tiếng La tinh và "eulogia" trong tiếng Hy lạp có hai nghĩa : Thiên Chúa chúc lành cho thụ tạo và con người chúc tụng Thiên Chúa. Chúc lành là hành vi Thiên Chúa ban sự sống cho con người, v́ Chúa Cha là nguồn sự sống. Chúc lành của Thiên Chúa vừa là lời vừa là hồng ân. Chúc tụng là hành vi con người thờ phượng và tạ ơn Đấng Sáng Tạo.

1079  Từ khai thiên lập địa cho đếntận thế, tất cả công tŕnh của Chúa đều là "chúc lành". Từ bài thơ phụng vụ tường thuật cuộc sáng tạo, đến những bài ca về thành Giê-ru-sa-lem thiên quốc, các tác giả Sách Thánh đều loan báo ư định cứu độ như một chúc lành triền miên của Thiên Chúa.

1080  Từ khởi thủy, Thiên Chúa đă chúc lành cho các sinh vật, cách riêng là loài người, cả nam và nữ. Giao ước với ông Nô-ê vàtất cả chúng sinh tái lập lời chúc lành : hăy sinh sản cho đầy mặt đất, dù tội lỗi của loài người đă làm cho mặt đất bị "chúc dữ". Kể từ ông Áp-ra-ham, Thiên Chúa chúc lành cho lịch sử loài người, bằng cách can thiệp để đưa lịch sử đang hướng về cơi chết nay vươn lên nguồn sống là ThiênChúa. Lịch sử cứu độ khởi đầu khi ông Áp-ra-ham, tổ phụ những kẻ tin, đón nhận lời chúc lành của Thiên Chúa.

1081  Chúc lành của Thiên Chúa được biểu lộ qua các biến cố kỳ diệu và cứu độ : I-xa-ác sinh ra, Ít-ra-en ra khỏi Ai Cập (Vượt Qua và Xuất Hành), ban Đất Hứa, tuyển chọn Đa-vít, Thiên Chúa hiện diện nơi Đền Thờ, cuộc Lưu Đày để thanh luyện và "số sót" Ít-ra-en hồi hương. Các sách Luật, Ngôn Sứ và Thánh Vịnh là những yếu tố làm nên Phụng Vụ của Dân Tuyển Chọn, vừa nhắc lại những lời chúc lành của Thiên Chúa vừa đáp trả bằng những lời chúc tụng, ngợi khen và tạ ơn của Dân Chúa.

1082  Trong Phụng Vụ của Hội Thánh, chúng ta thấy và nhận được trọn vẹn chúc lành của Thiên Chúa : Chúa Cha được nhận biết và thờ phượng như nguồn mạch và cùng đích của mọi chúc lành khi Người sáng tạo và cứu độ; Người đă tuôn tràn phúc lành cho chúng ta trong Đức Ki-tô, Ngôi Lời Nhập Thể, Đấng đă chết và sống lại; nhờ Ngôi Lời, Chúa Cha ban cho tâm hồn chúng ta Thánh Thần là Hồng Ân bao hàm mọi hồng ân.

1083 (2627 1360)  Nhờ đó, chúng ta hiểu đượchai chiều kích của Phụng Vụ Ki-tô giáo vốn là lời đáp trả tin yêu củaHội Thánh đối với những lời "chúc lành thiêng liêng" của Chúa Cha. Một mặt, được kết hiệp với Chúa Ki-tô và "dưới tác động của Chúa Thánh Thần" (Lc 10, 21), Hội Thánh chúc tụng Chúa Cha "v́ phúc lộc khôn tả Người ban" (2 Cr 9, 15), qua việc thờ phượng ngợi khen và tạ ơn. Mặt khác, cho tới khi Ư Định Thiên Chúa được hoàn tất, Hội Thánh không ngừng dâng lên Chúa Cha "lễ vật là chính những hồng ân Cha ban"; và cầu xin Người ban Thánh Thần thánh hóa lễ vật, Hội Thánh, các tín hữu và toàn thế giới; nhờ kết hiệp với Đức Ki-tô - Tư Tế, Đấng đă chết vàsống lại, nhờ quyền năng Thánh Thần, những chúc lành này đem lại hoa trái sự sống "để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời Người ban tặng cho ta" ( Ep 1, 6).

II. ĐỨC KI-TÔ HOẠT ĐỘNG TRONG PHỤNG VỤ

Đức Ki-tô được vinh quang...

1084 (662 1127)  Đức Ki-tô "ngự bên hữu Chúa Cha" và ban tràn đầy Thánh Thần trên thân thể của ḿnh là Hội Thánh. Từ nay, Người hoạt động qua các bí tích do chính Người thiết lập để thông ban ân sủng. Các bí tích là những dấu chỉ khả giác (lời nói và hành động) mà con người ngày nay vẫn có thể hiểu được. Các bí tích thực sự đem lại ân sủng mà chúng diễn tả, nhờ hành động của Chúa Ki-tô và do quyền năng Chúa Thánh Thần.

1085 (519  1165) Trong Phụng Vụ của Hội Thánh, chính Đức Ki-tô diễn tả và thực hiện mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Trong suốt cuộc đời trần thế, Đức Giê-su dùng lời giảng dạy để loan báo và dùng các hành vi để báo trước cuộc Vượt Qua. Khi giờ của Người đến (x. Ga 13,1,17,1), Đức Giê-su trải qua biến cố lịch sử vô tiền khoáng hậu và trường tồn: chết, mai táng, sống lại từ cơi chết và lên ngự bên hữu Chúa Cha đến muôn đời (x. Rm 6, 10; Dt 7, 27; 9,12). Đó là biến cố có thực, đă xảy ra trong lịch sử và là biến cố có một không hai. Thực vậy, tất cả những biến cố khác của lịch sử đều xảy ra, qua đi rồi ch́m vào dĩ văng. Ngược lại, mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Ki-tô không chỉ là biếncố trong quá khứ, v́ khi chịu chết Người đă hủy diệt sự chết. Hơn nữa, bản thân Đức Ki-tô cũng như tất cả những ǵ Người đă làm và đă chịu v́ chúng ta, đều mang tính chất vĩnh cửu củaThiên Chúa, nên vượt mọi thời gian và được hiện tại hóa trong thời gian. Biến cố Thập Giá và PhụcSinh vẫn đang tồn tại và đưa muônloài đến Sự Sống.

... từ thời các tông đồ...

1086 (858 )  "Như Chúa Giê-su được ChúaCha cử đi thế nào, th́ chính Người cũng sai các tông đồ, đầy tràn Thánh Thần, đi như vậy. Không những để, trong khi rao giảng Tin Mừng cho mọi thụ tạo, các ngài loan báo Con ThiênChúa đă dùng cái chết và sự phục sinh của Người mà giải thoát chúng ta khỏi quyền lực Xa-tan và sự chết, dẫn đưa chúng ta vào Nước Chúa Cha, nhưng c̣n để các ngài thựcthi công tŕnh cứu độ mà các ngài loan báo, nhờ Hiến tế và các bí tích, trung tâm điểm của của toàn thể đờ<179)i sống Phụng Vụ " (SC 6).

1087 (861 1536)  Khi ban Thánh Thần cho các tông đồ, Đức Giê-su Phục Sinh ủy thác cho các ngài quyền thánh hóa (x Ga 20,21-23): các ngài trở nên dấu chỉ bí tích của Chúa Ki-tô. Cũng do quyền năng Thánh Thần, các ngài chuyển giao quyền thánh hóa cho những người kế nhiệm. Việc kế nhiệm tông đồ định h́nh toànbộ đời sống phụng vụ của Hội Thánh, việc kế nhiệm đó mang tính bí tích và được truyền lại bằng bí tích Truyền Chức.

... đang hiện diện trong Phụng Vụ trần thế...

1088 (776  669  1373)  "Để chu toàn công việc lớnlao" là ban phát hay thông truyền ơn cứu độ, Chúa Ki-tô hằng hiện diện trong Hội Thánh, nhất là trong các hoạt động Phụng Vụ. Người hiện diện trong thánh lễ, không những nơi thừa tác viên, v́ "như xưa Người đă tự dâng ḿnh trên thánh giá, th́ nay chínhNgười cũng dâng ḿnh nhờ thừa tác vụ của các linh mục, mà c̣n hiện diện thực sự dưới h́nh bánh rượu. Người hiện diện trong các bí tích nhờ quyền năng củaNgười; v́ thế ai rửa tội cũng chính là Chúa Ki-tô rửa tội. Người hiện diện trong lời của Người, v́ chính Người đang nói, khi người ta đọc Thánh Kinh trong Hội Thánh. Sau hết,Người hiện diện khi Hội Thánh cầu khẩn và hát thánh vịnh, như chính Người đă hứa : Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, th́ có Thầy ở đấy, ở giữa họ " (Mt 18, 20) (x. SC 7).

1089 (796)  "Trong công cuộc vĩ đại tôn vinh Thiên Chúa cách hoàn hảo và thánh hóa mọi người, Chúa Ki-tô hằngkết hiệp với Hội Thánh là Hiền Thê rất yêu quư của Người, và Hội Thánh kêu cầu Người như Chúaḿnh và nhờ Người mà phụng thờ Chúa Cha hằng hữu " (SC 7).

... Phụng Vụ dưới đất tham dự vào Phụng Vụ trên trời

1090 (1137-1139)  "Trong Phụng Vụ dưới đất, chúng ta tham dự và nếm trước Phụng Vụ trên trời, được cử hành trong thánh đô Giê-ru-sa-lem, mà chúng ta là lữ khách đang tiến về; ở đó, Chúa Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa như thừa tác viên của cung thánh, của nhà tạm đích thực; Phụng Vụ dưới đất là nơi chúng ta hiệp cùng toàn thể đạo binh trên trời đồng thanh ca ngợi tôn vinh Chúa : trong khi kính nhớ các thánh, chúng ta hy vọng được thông phần và đoàn tụ với các ngài; chúng ta mong đợi Đấng Cứu Độ là Chúa Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta, cho đến khi Người là sự sống của chúng ta sẽ xuất hiện và chúng ta sẽ cùng xuất hiện với Người trong vinh quang" (x SC 8; x LG 50).

III. CHÚA THÁNH THẦN VÀ HỘI THÁNH TRONG PHỤNG VỤ

1091 (798)  Trong Phụng Vụ, Chúa Thánh Thần là thầy dạy đức tin cho Dân Thiên Chúa, là Đấng thực hiệnnhững kỳ công của Thiên Chúa, những bí tích của Giao Ước Mới. Chúa Thánh Thần mong muốn và hoạt động trong ḷng Hội Thánh để chúng ta sống bằng chính sự sống của Đức Ki-tô phục sinh. Nhờ Chúa Thánh Thần thúc đẩy, chúng ta đáp lại bằng đức tin; lúc ấy, chúng ta thực sự cộng tác với Người. Chính v́ thế, Phụng Vụ trở thành công việc chung của Chúa Thánh Thần và Hội Thánh.

1092 (737)  Khi thông ban mầu nhiệm Chúa Ki-tô qua các bí tích, Chúa Thánh Thần cũng hành động như trong các trườnghợp khác của nhiệm cục cứu độ: Người chuẩn bị cho Hội Thánh gặpChúa Ki-tô, gợi nhớ và biểu lộ Chúa Ki-tô cho cộng đoàn tín hữu; Người dùng quyền năng làm cho mầu nhiệm Chúa Ki-tô hiện diện và tác động trong hiện tại; cuối cùng, Ngườiliên kết Hội Thánh với đời sống và sứ mạng của Chúa Ki-tô.

Chúa Thánh Thần chuẩn bị cho Hội Thánh đón nhận Chúa Ki-tô

1093 (762 1081)  Trong nhiệm cục bí tích, Chúa Thánh Thần hoàn tất những điều đă được loan báo trong Cựu Uớc. V́ Hội Thánh của Chúa Ki-tô đă được chuẩn bị cách kỳ diệu trong lịch sử dân Ít-ra-en và trong Cựu Ước (x. LG 2), Phụng Vụ của Hội Thánh ǵn giữ và tiếp thu một số yếu tố của phụng tự Cựu Ước như một phần quan trọng không thể thay thế được.

·         Đặc biệt là việc đọc Thánh Kinh Cựu Ước;

·         Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh;

·         Nhất là tưởng nhớ các biến cố cứu độ và những thực tại đầy ư nghĩa sẽ được hoàn tất trong mầu nhiệm Chúa Ki-tô (Lời Hứa và Giao Ước, Xuất Hành và Vượt Qua, Vương Quốc và Đền Thờ, Lưu Đầy và Hồi Hương).

1094 (128-130)  Chúa Giê-su, các tông đồ và các giáo phụ (x.DV 14.16), đều căn cứ vào sự ḥa hợp giữa hai giao ước để dạy về mầu nhiệm Vượt Qua (x.Lc 24, 13- 49). Các ngài cho thấymầu nhiệm Chúa Ki-tô trước kia c̣n ẩn khuất dưới văn tự của Cựu Ước. Chúng ta gọi cách cắt nghĩa này là "tiên trưng", v́ cho thấy ứng nghiệm nơi Chúa Ki-tô những h́nh bóng (biểu trưng) loan báo về Người qua các sự kiện, lời nói, biểutượng trong Cựu Ước. Nhờ đă biết Chúa Ki-tô và nhờ Thánh Thần Chân Lư soi sáng, chúng ta hiểu được những điều c̣n là h́nh bóng trong Cựu Ước (x.2Cr 3,14-16). Chẳng hạn, lụt Hồng Thủy và tàu Nô-ê tiên báo ơn cứu độ nhờ bí tích Thanh Tẩy; Cột Mây và việc dân Ít-ra-en qua Biển Đỏ cũng thế; nước chảy ra từ tảng đá là h́nh bóng các hồng ân thiêng liêngcủa Chúa Ki-tô; Man-na trong hoang địa tiên báo Thánh Thể, "Bánh Thật từ Trời xuống" (Ga 6, 32) (x.1Cr 10, 1.6).

1095 (281 117)  Do đó, Hội Thánh đọc lại và tham dự vào tất cả những biến cố lớn của lịch sử cứu độ ở thời điểm "hôm nay" của Phụng Vụ, đặc biệt trong mùa Vọng, mùa Chay và nhất là đêm Phục Sinh. V́ thế, huấn giáo phải giúp các tín hữu hiểu được ư nghĩa "thiêng liêng"của nhiệm cục cứu độ, như Phụng Vụ tŕnh bày và giúp chúng ta sống.

1096 (1174 1352 841) Phụng vụ Do thái và Phụng Vụ Ki-tô giáo. Chúng ta sẽ hiểu rơ hơn một số khía cạnh của Phụng Vụ Ki-tô Giáo, nếu hiểu biết nhiều hơn về đức tin và đời sống tôn giáo của dân Do Thái như họ vẫn tin và sống cho đến ngày nay. Đối với người Do Thái cũng như với Ki-tô hữu, Kinh Thánh là phần cốt yếu của Phụng Vụ để: công bố Lời Chúa, đáp lại Lời Chúa, ca ngợi Thiên Chúa và cầu nguyện cho người sống cũng như kẻ chết, kêu cầu ḷng thương xót Chúa. Cấu trúc phần Phụng Vụ Lời Chúa trong thánh lễ bắt nguồn từ kinh nguyệnDo Thái. Kinh nguyện theo các giờ PhụngVụ, cũng như những bản văn và công thức Phụng Vụ khác, kể cả lời cầu nguyện trang trọng nhất là Kinh Lạy Cha, cũng tương ứng với tập quán DoThái. Các kinh Tạ Ơn trong thánh lễ cũng khởi hứng từ những mẫu mực của truyền thống Do Thái. Đặc biệt trong các đại lễcủa Năm Phụng Vụ, như lễ Phục Sinh. Chúng ta vẫn thấy rơ những điểm giống nhau giữa Phụng Vụ Do thái và Phụng Vụ Ki-tô giáo. Người Do Thái và Ki-tô hữu cùng mừng lễ Vượt Qua; đối với người Do Thái, cuộcVượt Qua đă xẩy ra trong lịch sử nhưng vẫn hướng về tương lai cho đến ngày Đấng Mê-si-a đến; đối với Ki-tô hữu, cuộc Vượt Qua đă hoàn tất khi Đức Ki-tô chịuchết và sống lại, nhưng chúng ta vẫn chờ đợi ngày hoàn tất chung cuộc.

1097  Trong Giao Ước Mới, mỗi hoạt động Phụng Vụ đều là cuộc gặp gỡ giữa Chúa Ki-tô và Hội Thánh, đặc biệt việc cử hành thánh lễ và các bí tích. Cộng đoàn Phụng Vụ được hiệp nhất "nhờ ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần", Đấng tụ họp con cái Thiên Chúa thành Thân Thể Chúa Ki-tô. Cộng đoàn này vượt trên mọi liên hệ của con người, chủng tộc, văn hóa và xă hội.

1098 (1430)  Cộng đoàn phải được chuẩn bị để gặp gỡ Chúa của ḿnh, phải là "một dân đă sẵn sàng". Chuẩnbị tâm hồn là công việc chung của Chúa Thánh Thần và của cộng đoàn,nhất là của các thừa tác viên. Chúa Thánh Thần ban ơn khơi dậy đức tin, hoán cải tâm hồn và giúp người tín hữu gắn bó với thánh ư Chúa Cha. Người tín hữu phải được chuẩn bị như thế, mới có thể đón nhận được những hoa trái của Sự Sống mới mà Phụng Vụ mang lại.

Chúa Thánh Thần gợi nhớ mầu nhiệm Chúa Ki-tô

1099 (91)  Chúa Thánh Thần và Hội Thánh cùng bày tỏ Chúa Ki-tô và công tŕnh cứu độ của Người trong Phụng Vụ. Phụng Vụ tưởng niệm mầu nhiệm cứu độ, chính yếu là trong thánh lễ, và theo nghĩa loại suy cả trong các bí tích khác nữa. Chúa Ki-tô là kư ức sống động của Hội Thánh (x. Ga 14, 26).

1100 (1134)  Lời Chúa. Trước hết,Chúa Thánh Thần làm cho Lời Chúa sống động để Cộng Đoàn Phụng Vụ hiểu được ư nghĩa của biến cố cứu độ; nhờ đó,họ đón nhận và thực thi Lời húa trong đời sống:

"Trong việc cử hành Phụng Vụ,Kinh Thánh giữ vai tṛ tối quan trọng. Thực vậy, người ta trích từ Kinh Thánh những bản văn để đọc, để dẫn giải trong bài giảng, cũng như những ca vịnh để hát. Chính nhờ nguồn cảm hứng và sức hấn khởi của Kinh Thánh mà xuất phát những lời kinh, lời nguyện và các bài ca phụng ca, đồng thời các cử điệu và biểu tượng trở thành có ư nghĩa " (SC 24).

1101 (117)  Chính Chúa Thánh Thần giúp người đọc cũng như người nghe Sách Thánh hiểu được ư nghĩa thiêng liêng của Lời Chúa, tùy theo thái độ nội tâm của mỗi người. Qua các lời nói, cử điệu và biểu tượng làm nên cử hành Phụng Vụ, Chúa Thánh Thần đặt các tín hữu cũng như các thừa tác viên trong tương quan sống động với Chúa Ki-tô, là Lời và H́nh Ảnh của Chúa Cha, để họ thể hiện trong cuộc sống ư nghĩa điều họ nghe, chiêm ngắm và cử hành trong Phụng Vụ.

1102 (143)  "Chính Lời cứu độ nuôi dưỡng đức tin trong tâm hồn tín hữu; chính đức tin này khai sinh và phát triển cộng đoàn tín hữu" (PO 4). Việc công bố Lời Chúa không dừng lại ở lời giảng dạy, nhưng mời gọi người nghe đáp trả bằng đức tin, nghĩa là họ phải ưng thuận và dấn thân vào giao ước giữa Thiên Chúa và Dân Người. Cũng chính Chúa Thánh Thần ban ơn đức tin, giúp đức tin lớn lên và vững mạnh trong cộng đoàn. Cộng Đoàn Phụng Vụ trước hết là sự hiệp thông trong đức tin.

1103 (1362)  Tưởng niệm. Cử hành Phụng Vụ luôn qui chiếu về những lần Thiên Chúa can thiệp trong lịch sử để cứu độ con người. "Nhiệm cục mặc khải được thực hiện bằng các hành động và lời nói liên kết mật thiết với nhau... Lời nói công bố các hành động và khai sáng mầu nhiệm chứa đựng trong đó" (DV 2). Trong Phụng Vụ Lời Chúa, Chúa Thánh Thần "gợi nhớ "cho cộng đoàn về tất cả những ǵ Chúa Ki-tô đă làm cho chúng ta. Việc tưởng nhớ những kỳ công của Thiên Chúa được cử hành trong phần "Tưởng Niệm" dài hay ngắn tùy theo bản chất của các hoạt động phụng vụ và truyền thống nghi thức của các Giáo Hội. Chúa Thánh Thần vừa gợi lại kư ức vừa thúc giục Hội Thánh tạ ơn và ca ngợi (Doxologie).

Chúa Thánh Thần hiện tại hóa mầu nhiệm Chúa Ki-tô

1104 (1085)  Phụng Vụ Ki-tô giáo không chỉ gợi nhớ, nhưng c̣n làm cho những biến cố cứu độ hiện diện và tác động trong hiện tại. Mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Ki-tô đựơc cử hành chứ không phải được lặp lại. Chúng ta lặp lại việc cử hành, và mỗi lần như thế, Chúa ThánhThần hiện tại hóa mầu nhiệm độc nhất này.

1105 (1153)  "Xin ban Thánh Thần" là lời nguyện vị tư tế dâng lên Chúa Cha, để xin Người cử Thánh Thần Thánh Hóa đến làm cho lễ vật trở thành Ḿnh và Máu Chúa Ki-tô, và làm cho các tín hữu cũng trở nên của lễ sống động dâng lên Thiên Chúa khi họ rước Ḿnh và Máu Thánh.

1106  Cùng với phần Tưởng Niệm, lời Xin Ban Thánh Thần là trọng tâm của mỗi cử hành bí tích, đặc biệt là thánh lễ :

1375  Bạn hỏi : làm thế nào Bánh trở nên Ḿnh Chúa Ki-tô và Rượu trở nên Máu Chúa Ki-tô? Tôi xin thưa : Chúa Thánh Thần đến và thực hiện điều vượt trên ngôn từ và suy nghĩ của loài người... Bạn chỉ cần biết đó là nhờ Chúa Thánh Thần, như ngày xưa Ngôi Lời tự ḿnh và đích thân nhận lấy xác phàm nơi ḷng Đức trinh Nữ nhờ Chúa Thánh Thần (Thánh Gio-an Đa mát, "Về đức tin chính thống" 4,13)

1107 (2816)  Quyền năng của Chúa Thánh Thần trong Phụng Vụ làm cho Nước Trời mau đến và mầu nhiệm cứu độ hoàn tất. Đang khi chúng ta chờ đợi và hy vọng, Chúa Thánh Thần cho chúng ta được tiền dự vào sự hiệp thông sung măn của Thiên Chúa BaNgôi. Nhận lời cầu xin của Hội Thánh, Chúa Cha cử Chúa Thánh Thần đến ban sự sống cho những ai đón nhận Người; và ngay từ bây giờ, Chúa Thánh Thần là "bảo chứng" gia nghiệp đời đời dành cho họ (x. Ep 1,14; 2Cr 1,22).

Ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần

1108 (788 1091 775)  Trong mọi hoạt động Phụng Vụ, Chúa Thánh Thần được cử đến để giúp chúng ta hiệp thông với Chúa Ki-tô nhằm h́nh thành Thân Thể Người. Như nhựa sống trong cây nho của Chúa Cha, Chúa Thánh Thần trổ sinh hoa trái nơi các nhánh (x. Ga 15, 1-17) . Sự hợp tác thâm sâu nhất giữa Chúa Thánh Thần và Hội Thánh được thực hiện trong Phụng Vụ. Chúa Thánh Thần là Đấng ban ơn thông hiệp, luôn ở trong Hội Thánh; nhờ đó, Hội Thánh là bí tích cao cả hiệp thông con người với Thiên Chúa và tập họp con cái Thiên Chúa tản mát khắp nơi về một mối. Hiệu quả của Chúa Thánh Thần trong Phụng Vụ gắn liền với ơn hiệp thông con người với Ba Ngôi Chí Thánh và hiệp thông huynh đệ (x. 1Ga 1,3-7).

1109  (1368)   "Xin Ban Thánh Thần" cũng là lời nguyện xin cho cộng đoàn được hoàn toàn hiệp thông với mầu nhiệm ChúaKi-tô. "Ân sủng Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, t́nh yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần" (2Cr 13,13) phải luôn ở với chúng ta và đem lại hiệu quả không chỉ giới hạn trong cuộc cử hành thánh lễ. Do đó, Hội Thánh cầu xin Chúa Cha cử Chúa Thánh Thần đến làm cho đời sống các tín hữu trở thành của lễ sống động dâng lên Thiên Chúa : nhờ được biến đổi nên giống h́nh ảnh Chúa Ki-tô; nhờ biết chăm lo để Hội Thánh được hiệp nhất; và nhờ tham dự và sứ mạng Chúa Ki-tô bằng việc làm chứng và thực thi đức mến.

TÓM LƯỢC

1110  Trong Phụng Vụ, Hội Thánh chúc tụng và tôn thờ Thiên Chúa Cha, nguồn mạch mọi phúc lành trong công tŕnh sáng tạo và cứu độ, Đấng chúc lành cho chúng ta trong Chúa Con và ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần, nhờ đó, chúng ta trở nên nghĩa tử của Người.

1111  Trong Phụng Vụ, Chúa Ki-tô hoạt động qua các bí tích v́ :

·         mầu nhiệm cứu độ của Người được quyền năng Chúa Thánh Thần làm cho hiện diện;

·         Hội Thánh, Thân Thể Chúa Ki-tô, là bí tích (dấu chỉ và khí cụ) để Chúa Thánh Thần thông ban ơn cứu độ;

·         qua cử hành Phụng Vụ, Hội Thánh lữ hành tham dự và nếm trước Phụng Vụ trên Trời.

1112  Trong Phụng Vụ của Hội Thánh, Chúa Thánh Thần có sứ mạng:

·         chuẩn bị cho cộng đoàn tín hữu gặp gỡ Đức Ki-tô;

·         gợi nhớ và biểu lộ Chúa Ki-tô cho cộng đoàn;

·         dùng quyền năng làm cho công tŕnh cứu độ của Chúa Ki-tô hiện diện và tác động trong hiện tại, đồng thời làm cho ơn hiệp thông trong Hội Thánh sinh hoa kết quả.