ĐOẠN THỨ HAI
MƯỜI ĐIỀU RĂN

"Thưa Thầy, tôi phải làm ǵ...?"

2052 (1858)  "Thưa Thầy, tôi phải làm điều ǵ tốt để được hưởng sự sống đời đời?" Để trả lời cho người thanh niên, Đức Giê-su nêu lên sự cần thiết phải nhận biết Thiên Chúa như "Đấng tốt lành duy nhất", như sự thiện tuyệt hảo và như nguồn mạch của mọi điều thiện. Đoạn Đức Giê-su tuyên bố: "Nếu anh muốn vào cơi sống, th́ hăy giữ các điều răn". Rồi Người liệt kê các điều răn về yêu người: "Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại t́nh, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian, ngươi phải thảo kính cha mẹ". Sau hết, Đức Giê-su tóm tắt các điều răn kể trên cách tích cực rằng: "Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính ḿnh” (Mt 19,16-19).

2053 (1968 1973)  Đức Giê-su c̣n thêm: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, th́ hăy về bán tài sản của anh mà bố thí cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hăy đến theo tôi” (Mt 19,21). Câu trả lời này không hủy bỏ câu trả lời trước. Muốn đi theo Đức Giê-su, phải tuân giữ các điều răn. Luật cũ không bị băi bỏ (x. Mt 5,17), nhưng chúng ta được mời gọi t́m thấy sự viên măn của lề luật nơi con người của Thầy ḿnh, Đấng chu toàn tuyệt hảo lề luật. Trong Tin Mừng Nhất Lăm, lời Đức Giê-su mời gọi anh thanh niên giàu có đi theo Người với ḷng vâng phục của người môn đệ và tuân giữ các điều răn, c̣n được kết hợp với lời mời sống nghèo khó và khiết tịnh (x. Mt 19,6-12; 21.23-29). Các lời khuyên Phúc Âm không thể tách khỏi các điều răn.

2054 (581)  Đức Giê-su vẫn tôn trọng mười điều răn, nhưng cho thấy sức mạnh của Thánh Thần đang tác động nơi các điều răn ấy. Người đă rao giảng sự "công chính vượt trên sự công chính của các kinh sư và Pha- ri-sêu” (Mt 5,20), cũng như của dân ngoại (x.Mt 5,46-47). Người cho thấy tất cả những đ̣i hỏi của các điều răn. "Anh em đă nghe luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người... c̣n Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em ḿnh th́ cũng đáng bị đưa ra ṭa rồi” (Mt 5,21-22).

2055 (129)  Khi được hỏi: "Điều răn nào là điều răn trọng nhất?” (Mt 22,36), Đức Giê-su đáp: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa ngươi hết ḷng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi; đó là điều răn trọng nhất và là điều răn thứ nhất. C̣n điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính ḿnh. Tất cả luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy” (Mt 22, 37-40) (x.Đnl 6,5; Lv 19,18). Thập Giới phải được giải thích dưới ánh sáng của điều răn mến Chúa-yêu người, v́ yêu thương là chu toàn lề luật:
"Các điều răn như: "Ngươi không được ngoại t́nh, không được giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn...", cũng như các điều răn khác, đều tóm lại trong lời này: Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính ḿnh. Đă yêu thương th́ không làm hại người đồng loại; yêu thương là chu toàn lề luật vậy” (Rm 13, 9-10).

Thập Giới trong Thánh Kinh.

2056 (700 62)  Từ Hi lạp "Dekalogos" trong Thánh Kinh có nghĩa là "Mười Lời", chúng ta quen gọi là Thập Giới (x.Xh 34,28; Đnl 4,13; 10,4). Thập Giới được Thiên Chúa mặc khải cho dân Người trên núi thánh. Mười lời này "tự ngón tay Người" đă viết (Xh 31,18; Đnl 5,22), khác với các điều luật khác do Mô-sê viết (x. Đnl 31,9-24). Thập Giới là Lời Chúa theo một nghĩa rất đặc biệt và được lưu truyền đến chúng ta trong sách Xuất Hành (x. Xh 20,1-17) và sách Đệ Nhị Luật (Đnl 5,6-22). Từ thời Cựu Ước, các Sách Thánh luôn quy chiếu về "Thập Giới” (x. ví dụ Hs 4,2; Cn 7,9; Ed 18,5-9), nhưng ư nghĩa của chúng chỉ được mặc khải trọn vẹn trong thời Tân Ước, nơi Đức Giê-su.

2057 (2084)  Trước hết, Thập Giới phải được hiểu trong bối cảnh của cuộc Xuất Hành, biến cố giải phóng vĩ đại của Thiên Chúa ở trung tâm của giao ước cũ. Dù được viết dưới h́nh thức tiêu cực, cấm đoán hay dưới h́nh thức tích cực (như "hăy tôn kính cha mẹ"), "Thập Giới" đưa ra những điều kiện của một đời sống được giải thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi. Thập Giới là một con đường sống:

"Phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đi theo đường lối của Người, và tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định của Người, để anh em được sống, được thêm đông đúc” (Đnl 30,16).

Chúng ta thấy rơ sức mạnh giải thoát của Thập Giới, thí dụ điều răn nghỉ ngày hưu lễ, áp dụng cho cả người ngoại kiều và nô lệ:

"Ngươi hăy nhớ, ngươi đă làm nô lệ tại đất Ai Cập và Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đă dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ngươi ra khỏi đó” (Đnl 5,15).

2058 (1962)  "Thập Giới" tóm tắt và công bố Luật của Thiên Chúa: "Những lời ấy Đức Chúa đă lớn tiếng phán với toàn thể đại hội anh em, trên núi từ trong đám lửa, giữa mây đen mù mịt. Người không thêm ǵ cả và viết những lời ấy trên hai bia đá rồi ban cho tôi” (x. Đnl 5,22). V́ thế, hai bia đá này được gọi là "Bia Chứng Ước” (Xh 25,16), v́ ghi khắc các điều khoản của giao ước đă kư kết giữa Thiên Chúa và dân Người. Các "Bia Chứng Ước” (x. Xh 31,18; 32,15; 34,29)phải được đặt vào "Ḥm Bia Chứng Ước” (Xh 25,16; 40,1-2).

2059 (707 2823)  "Thập Giới" được Thiên Chúa công bố trong một cuộc thần hiện ("Đức Chúa đă phán với anh em, mặt đối mặt, trên núi, từ trong đám lửa": Đnl 5,4). Qua Thập Giới, Thiên Chúa mặc khải về chính bản thân Người và về vinh quang của Người. Khi ban các điều răn, Thiên Chúa ban tặng chính ḿnh và bày tỏ thánh ư Người. Khi cho con người biết thánh ư, Thiên Chúa mặc khải chính ḿnh cho Dân Thánh.

2060 (62)  Việc ban tặng các điều răn và lề luật là thành phần của giao ước do Thiên Chúa kư kết với những kẻ thuộc về Người. Theo sách Xuất Hành, "Thập Giới" được mặc khải giữa lúc đề nghị (x. Xh 19) lập giao ước và lúc kư kết giao ước (x. Xh 24), sau khi dân chúng đă cam kết "thi hành và tuân theo tất cả những ǵ Đức Chúa đă phán” (Xh 24,7). Thập Giới được truyền đạt trong tương quan với Giao Ước. ("Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, đă thiết lập một giao ước với chúng ta tại núi Kho-rép": Đnl 5,2).

2061  Các điều răn chỉ có ư nghĩa trọn vẹn trong Giao Ước. Theo Sách Thánh, đời sống luân lư của con người chỉ đầy đủ ư nghĩa trong và nhờ giao ước. Điều thứ nhất của "Thập Giới" nhắc lại sáng kiến t́nh yêu Thiên Chúa dành cho dân Người:

2086   "Khi phạm tội, con người bị đuổi khỏi địa đàng tự do và sa vào kiếp nô lệ trần thế. V́ thế, câu đầu tiên của Thập Giới

2062 (142 2002)  Như thế, các điều răn chỉ giữ vai tṛ thứ yếu, v́ là những hệ luận của việc con người thuộc về Thiên Chúa như giao ước qui định. Đời sống luân lư là sự đáp trả sáng kiến yêu thương của Thiên Chúa, là sự nhận biết, tôn vinh và tạ ơn Thiên Chúa. Như thế, chúng ta cộng tác vào kế hoạch của Thiên Chúa đang thực hiện trong lịch sử.

2063 (878)  Giao Ước và cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và con người c̣n được xác nhận qua sự kiện: trong các điều răn, Thiên Chúa luôn nói ở ngôi thứ nhất ("Ta là Đức Chúa") và nói với con người ở ngôi thứ hai ("ngươi"). Tất cả các điều răn đều dùng đại từ nhân xưng ở)số ít để chỉ định người nghe. Khi bày tỏ thánh ư cho toàn dân, Thiên Chúa cũng bày tỏ thánh ư cho riêng từng người:

Chúa ra lệnh phải yêu mến Thiên Chúa và dạy giữ công b́nh đối với người thân cận, để con người khỏi bất chính và bất xứng trước mặt Thiên Chúa. Cho nên, nhờ Thập Giới, Thiên Chúa chuẩn bị con người trở thành bạn hữu của Người và một ḷng một dạ với tha nhân...Thập Giới vẫn giữ nguyên giá trị đối với chúng ta (những ki-tô hữu), v́ khi Chúa đến, Thập Giới chẳng những không bị hủy bỏ, mà c̣n được trọn nghĩa và triển nở (T. I-rê-nê, chống lạc giáo 4,16, 3-4).

Thập Giới trong Truyền Thống Hội Thánh

2064 Trung thành với Thánh Kinh và theo gương Đức Giê-su, truyền thống của Hội Thánh nh́n nhận Mười Điều Răn có tầm quan trọng và ư nghĩa hàng đầu.

2065 Từ thời thánh Âu-tinh, Mười Điều Răn đă có một vị trí quan trọng trong huấn giáo cho dự ṭng và tín hữu. Vào thế kỷ XV, Mười Điều Răn thường được diễn tả bằng những công thức theo văn vần, dễ nhớ và tích cực, vẫn c̣n thông dụng ở nhiều nơi tới ngày nay. Các sách giáo lư của Hội Thánh thường tŕnh bày luân lư Ki-tô giáo theo thứ tự của "Mười điều Răn".

2066 Việc phân chia và đánh số các điều răn có thay đổi theo ḍng lịch sử. Quyển Giáo Lư này theo cách phân chia của thánh Âu-tinh đă trở thành truyền thống trong Hội Thánh Công Giáo. Các giáo phái Lu-ther cũng theo cách phân chia này. Các giáo phụ Hi- lạp phân chia hơi khác; cách chia này c̣n gặp thấy trong Giáo Hội Chính thống và các cộng đoàn Cải Cách.

2067 (1853)  Mười Điều Răn nêu ra các đ̣i hỏi của t́nh mến Chúa yêu người. Ba điều răn đầu đề cập đến t́nh yêu đối với Thiên Chúa, và bảy điều sau, đến t́nh yêu đối với tha nhân.
"Như Chúa đă đúc kết tất cả lề luật và các tiên tri vào trong hai giới răn yêu mến...; Mười Điều Răn cũng được chia thành hai bảng. Ba điều khắc trên một bảng, và bảy điều trên bảng kia” (T.Âu-tinh bài giảng 33,2,3).

2068 (1993 888)  Công Đồng Tren-tô dạy rằng: các Ki-tô hữu buộc phải giữ Mười Điều Răn, và người đă được công chính hóa cũng có bổn phận phải tuân giữ các điều răn ấy (x. DS 1569-1570). Công Đồng Va-ti-can II cũng khẳng định: "Các giám mục v́ là người kế nhiệm các tông đồ, nhận từ nơi Chúa...sứ mạng dạy dỗ muôn dân và rao giảng Tin Mừng cho mọi thụ tạo, để mọi người được rỗi nhờ lănh nhận đức tin, phép rửa và việc chu toàn các điều răn” (x. LG 24).

Tính thống nhất của Thập Giới

2069 (2534)  Thập Giới hợp thành một thể thống nhất. Mỗi "lời” (điều răn) qui chiếu về từng lời và tất cả các lời khác, các lời tương thuộc lẫn nhau. Hai Bảng Luật soi sáng cho nhau, hợp thành một khối thuần nhất. Vi phạm một điều răn là phạm tới tất cả các điều răn khác (x. Gcb 2,10-11). Không thể tôn trọng người khác mà không chúc tụng Thiên Chúa, Đấng Sáng Tạo họ. Không thể tôn thờ Thiên Chúa mà không yêu thương tất cả mọi người là thụ tạo của Thiên Chúa. Mười điều răn thống nhất đời sống đối thần với đời sống xă hội của con người.

Thập Giới và luật tự nhiên

2070 (1955)  Thập Giới là một phần mặc khải của Thiên Chúa; đồng thời dạy chúng ta biết nhân tính đích thực của con người. Thập Giới làm sáng tỏ những bổn phận thiết yếu; do đó gián tiếp cho thấy những quyền cơ bản gắn liền với bản tính của nhân vị. Mười Điều Răn là một cách tŕnh bày "luật tự nhiên" đặc sắc.

"Từ nguyên thủy, Thiên Chúa đă ghi sâu trong ḷng con người các giới luật tự nhiên. Sau đó người chỉ cần nhắc lại các điều luật ấy cho họ. Đó chính là Thập Giới (T. I-rê-nê chống lạc giáo 4,15,1).

2071 (1960)   Thập Giới là mặc khải của Thiên Chúa, dù với lư trí con người có thể tự biết được nhưng để hiểu biết đầy đủ và chắc chắn về các đ̣i hỏi của luật tự nhiên, loài người tội lỗi cần đến mặc khải nầy:

Trong t́nh trạng tội lỗi, ánh sáng lư trí bị lu mờ và ư chí bị sai lệch, con người cần đến một tŕnh bày đầy đủ về các điều răn của Thập Giới.

1777  Chúng ta biết được các điều răn nhờ mặc khải được rao giảng trong Hội Thánh và nhờ tiếng nói của lương tâm.

Mọi người phải tuân giữ Thập Giới

2072 (1858 1958)  Thập Giới nêu lên những bổn phận cơ bản của con người đối với Thiên Chúa và với tha nhân, nên tự bản chất là những nghĩa vụ quan trọng. Thập Giới bất biến và có giá trị cho mọi thời và mọi nơi. Không ai có thể chuẩn miễn Mười Điều Răn được Thiên Chúa ghi khắc trong tâm khảm con người.

2073  Trách nhiệm tuân giữ Mười Điều Răn c̣n buộc ta giữ những nghĩa vụ theo chất thể tự nó là nhẹ. Chẳng hạn điều răn thứ năm ngăn cấm nhục mạ kẻ khác bằng lời nói; điều này có thể trở thành một tội nặng tùy hoàn cảnh và ư định của người nói.

"Không có Thầy, anh em không làm ǵ được"

2074 (2732 521)  Đức Giê-su nói: "Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai luôn kết hợp với Thầy và Thầy luôn kết hợp với người ấy, người ấy sinh hoa kết quả dồi dào, v́ không có Thầy, anh em không làm được ǵ” (Ga 15,5). Hoa quả ở đây là sự thánh thiện của một đời sống phong phú, nhờ kết hợp với Đức Ki-tô. Khi chúng ta tin vào Đức Giê-su Ki-tô, thông hiệp vào các mầu nhiệm của Người và giữ các điều răn của Người, Đấng Cứu Thế sẽ đích thân đến trong chúng ta để yêu thương Cha của Người và các anh em của Người cũng là Cha và anh em chúng ta. Nhờ Thánh Thần, chính Đức Giê-su trở thành qui luật nội tâm sống động cho mọi hoạt động của chúng ta. "Đây là điều răn của Thầy, anh em hăy yêu thương nhau như Thầy đă yêu thương anh em” (Ga 15,12).

TÓM LƯỢC

2075  "Tôi phải làm điều ǵ tốt để được hưởng sự sống đời đời? Nếu anh muốn vào cơi sống, hăy giữ các điều răn” (Mt 19,16-17).

2076  Qua đời sống và lời giảng dạy, Đức Giê-su đă xác nhận Thập Giới có tính thường tồn.

2077  Thiên Chúa ban tặng Thập Giới cũng là Giao Ước kư kết giữa Thiên Chúa với dân Người. Mười Điều Răn chỉ có ư nghĩa đích thực trong và nhờ Giao Ước.

2078  Trung thành với Thánh Kinh và theo gương Đức Giê-su, Truyền thống Hội Thánh nh́n nhận Thập Giới có tầm quan trọng và ư nghĩa hàng đầu.

2079  Thập Giới hợp thành một khối thuần nhất, trong đó mỗi "lời" hay mỗi "điều răn" đều qui chiếu về toàn thể. Vi phạm một điều răn là vi phạm toàn thể lề luật (x. Gcb 2,10-11).

2080  Thập Giới là một cách tŕnh bày đặc sắc của luật tự nhiên. Chúng ta biết được Thập Giới nhờ mặc khải của Thiên Chúa và nhờ lư trí của con người.

2081  Thập Giới tự bản chất là những nghĩa vụ quan trọng. Tuy nhiên, việc tuân giữ các giới luật này cũng bao gồm những nghĩa vụ theo chất thể tự nó là nhẹ.

2082   Thiên Chúa ban ân sủng trợ lực để chúng ta thi hành được điều Người truyền dạy.