GIÁO LƯ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO


MỤC LỤC

 

Thư gởi Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn B́nh                

Lời giới thiệu của Giáo quyền Giáo Phận                    

Viết tắt                                                                          

Tông hiến kho tàng đức tin                                         

Lời mở đầu                                

                                   

PHẦN THỨ NHẤT:  TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN  

 

ĐOẠN THỨ NHẤT : "TÔI TIN" - "CHÚNG TÔI TIN"

 

Chương một : Con người "Có khả năng" đón nhận Thiên Chúa

 

Chương hai : Thiên Chúa đến gặp con người

Mục 1 : Mặc khải của Thiên Chúa                               

Mục 2 : Lưu truyền Mặc khải của Thiên Chúa

Mục 3 : Thánh kinh     

Chương ba : Con người đáp lời Thiên Chúa

Mục 1 : Tôi tin

Mục 2 : Chúng tôi tin

 

ĐOẠN THỨ HAI :  TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN KI-TÔ GIÁO

Chương một : Tôi tin kính Thiên Chúa là Cha

Mục 1 : " Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng, dựng nên trời đất " 

Tiết 1 : Tôi tin kính Đức Chúa Trời  

Tiết 2 : Chúa Cha 

Tiết 3 : Đấng Toàn Năng

Tiết 4 : Đấng Sáng tạo

Tiết 5 : Trời và đất

Tiết 6 : Con người

Tiết 7 : Sự sa ngă

 

Chương hai : Tôi tin kính Đức Giê-su Ki-tô, Con một Thiên Chúa

Mục 2 :"Tôi tin kính Đức Giê-su Ki-tô, là Con Một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi" 

Mục 3 : Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà Người xuống thai sinh bởi bà Ma-ri-a đồng trinh 

Tiết 1 : Con Thiên Chúa làm Người

Tiết 2 : "...Bởi phép Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Ma-ri-a đồng trinh"

Tiết 3 : Các mầu nhiệm cuộc đời Đức Ki-tô 

Mục 4: "Đức Giê-su Ki-tô đă chịu nạn đời Phông- xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xác".

Tiết 1 : Đức Giê-su và It-ra-en

Tiết 2 : Đức Giê-su chịu chết trên thánh giá 

Tiết 3 : Đức Giê-su Ki-tô được mai táng

Mục 5 :" Đức Giê-su Ki-tô xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại"

Tiết 1 : Đức Ki-tô xuống ngục tổ tông

Tiết 2 : Ngày thứ ba Người từ trong kẻ chết mà sống lại

Mục 6 : Đức Giê-su lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng

Mục 7 : "Ngày sau bởi trời, (Người) lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết"

 

Chương ba : Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần

Mục 8 : " Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần " 

Mục 9: " Tôi tin có Hội Thánh Công Giáo "

Tiết 1 : Hội Thánh trong ư định của Thiên Chúa

Tiết 2 : Dân Thiên Chúa, Thân Thể Đức Ki-tô, Đền Thờ Chúa Thánh Thần

Tiết 3 : Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền

Tiết 4 : Các Ki-tô hữu - cơ cấu phẩm trật, giáo dân, đời sống thánh hiến

Tiết 5 : Mầu nhiệm các Thánh hiệp thông

Tiết 6 : Đức Ma-ri-a Mẹ Đức Ki-tô, Mẹ Hội Thánh

Mục 10 : " Tôi tin phép tha tội "

Mục 11 : "Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại "

Mục 12 : " Tôi tin có sự sống đời đời "

 

PHẦN THỨ HAI : CÁC BÍ TÍCH

ĐOẠN THỨ NHẤT : NHIỆM CỤC BÍ TÍCH

 

Chương một : Mầu nhiệm Vượt Qua trong thời của Hội Thánh

Mục 1 : Phụng vụ - Công tŕnh của Thiên Chúa Ba Ngôi

Mục 2 : Mầu nhiệm Vượt Qua trong các Bí Tích của Hội thánh

 

Chương hai : Họp mừng Mầu nhiệm Vượt Qua 

Mục 1 : Cử hành phụng vụ của Hội Thánh

Mục 2 : Một mầu nhiệm nhiều h́nh thức cử hành

 

ĐOẠN THỨ HAI : BẢY BÍ TÍCH CỦA HỘI THÁNH

 

Chương một : Các bí tích khai tâm Ki-tô giáo

Mục 1 : Bí tích Thánh Tẩy

Mục 2 : Bí tích Thêm Sức

Mục 3 : Bí tích Thánh Thể

 

Chương hai : Các bí tích chữa lành

Mục 4 : Bí tích Thống Hối và Giao Ḥa

Mục 5 : Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân

 

Chương ba : Các Bí Tích xây dựng cộng đoàn

Mục 6 : Bí tích Truyền Chức

Mục 7 : Bí tích Hôn Phối

 

Chương bốn : Những cử hành phụng vụ khác

Mục 1 : Các Á Bí Tích

Mục 2 : Lễ nghi An Táng

 

PHẦN THỨ BA : ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN TRONG ĐỨC KI-TÔ

 

ĐOẠN THỨ NHẤT : ƠN GỌI LÀM NGƯỜI : SỐNG TRONG THÁNH THẦN

 

Chương một : Phẩm giá con người

Mục 1 : Con người là h́nh ảnh của Thiên Chúa

Mục 2 : Thiên Chúa gọi chúng ta đến hưởng hạnh phúc đích thực

Mục 3 : Tự do của con người

Mục 4 : Tính luân lư của các hành vi nhân linh

Mục 5 : Tính luân lư của những đam mê

Mục 6 : Lương tâm

Mục 7 : Các nhân đức

Mục 8 : Tội lỗi

 

Chương hai : Cộng đồng nhân loại

Mục 1 : Con người và xă hội

Mục 2 : Tham gia vào đời sống xă hội

Mục 3 : Công bằng xă hội

 

Chương ba : Thiên Chúa cứu độ : Lề luật và ân sủng

Mục 1 : Luật Luân lư

Mục 2 : Ân sủng và công chính hóa

Mục 3 : Hội Thánh là Mẹ và Thầy

 

LIỆT KÊ MƯỜI ĐIỀU RĂN

  

ĐOẠN THỨ HAI :  MƯỜI ĐIỀU RĂN

 

Chương một : "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết ḷng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi".

Mục 1 : Điều Răn Thứ Nhất

Mục 2 : Điều Răn Thứ Hai

Mục 3 : Điều Răn Thứ Ba

 

Chương hai : "Ngươi phải yêu thương người thân cận như chính ḿnh"

Mục 4 : Điều Răn Thứ Tư

Mục 5 : Điều Răn Thứ Năm

Mục 6 : Điều Răn Thứ Sáu

Mục 7 : Điều Răn Thứ Bảy

Mục 8 : Điều Răn Thứ Tám 

Mục 9 : Điều Răn Thứ Chín

Mục 10 : Điều Răn Thứ Mười 

 

PHẦN THỨ TƯ :  KINH NGUYỆN KI-TÔ GIÁO

 

ĐOẠN THỨ NHẤT :  KINH NGUYỆN TRONG ĐỜI SỐNG KI-TÔ HỮU

 

Chương một : Mặc khải về cầu nguyện - Mọi người được mời gọi cầu nguyện  

Mục 1 : Trong Cựu Ước

Mục 2 : Khi thời gian đến kỳ viên măn

Mục 3 : Trong thời của Hội Thánh

 

Chương hai : Truyền thống cầu nguyện

Mục 1 : Những nguồn mạch của kinh nguyện

Mục 2 : Con đường cầu nguyện

Mục 3 : Dẫn đến kinh nguyện

 

Chương ba : Đời sống cầu nguyện

Mục 1 : Những h́nh thức cầu nguyện                         

Mục 2 : Cầu nguyện là một cuộc chiến đấu

 

ĐOẠN THỨ HAI : LỜI KINH CHÚA DẠY : KINH LẠY CHA

Mục 1 : "Bản tóm lược toàn bộ Tin Mừng"

Mục 2 : "Lạy Cha chúng con ở trên trời"

Mục 3 : Bảy lời nguyện xin

 

VINH TỤNG CA KẾT THÚC